Automatizacija za unutrašnju logistiku

Pametni i fleksibilni
Autonomno vozilo pri radu

Automatski bolje

Izazovi unutrašnje logistike su već godinama nepromenjeno visoki: Sve veća konkurencija, sve manji pojedinačni protoci robe, oscilujuća opterećenja i rastući nedostatak stručne radne snage povećavaju potrebu za efikasnošću i fleksibilnošću. Automatizacija pojedinačnih procesnih koraka ili celog toka materijala je mogućnost za preduzeće da se suoči sa tim izazovom.

Precizan pogled na tok materijala unutar pogona pomaže da se identifikuju individualni potencijali za automatizaciju. Usled toga je težište prvo na centralnom pitanju: Koji procesi su zaista pogodni za automatizaciju? Tu spadaju na primer kretanje materijala sa malim stvaranjem nove vrednosti, procesi koji se ponavljaju, primena standardizovanih nosača robe ili višesmenske primene, koje se javljaju pre svega kod transporta ne rastojanjima, kod skladištenja gotovih proizvoda i kod snabdevanja proizvodnje.

U tim slučajevima automatizacija može da obezbedi manju štetu po osoblje, robu i infrastrukturu, te bolji kvalitet transporta, pouzdanost, produktivnost i iskorišćenje. Istovremeno, ona rasterećuje zaposlene u pogledu zamarajućih transportnih zadataka.Automatizacija marke Linde

U kompaniji Linde je ceo tim stručnjaka posvećen isključivo temi automatizacije u unutrašnjoj logistici i nudi preduzećima u skladu sa njihovim zahtevima odgovarajuća rešenja za pojedinačne procesne korake ili ceo tok materijala.

Zahvaljujući promišljenom, modularnom pristupu, preduzeća mogu da implementiraju i primene automatizaciju posebno jednostavno, brzo i bezbedno, bez dodatne infrastrukture, integrisanu u postojeće sisteme i proizvoljno skalabilne.

Linde u tom području raspolaže velikim iskustvom na projektima, kao i široko razgranatom distributivnom i servisnom mrežom. Preduzeća na taj način dobijaju optimalna rešenja i odgovarajuću servisnu podršku. Pritom kompanija Linde pruža uobičajeno visoke standarde kvaliteta i bezbednosti i za automatizovana rešenja.

Sažet pregled prednosti

Jednostavni i fleksibilno

Rešenja za automatizaciju se brzo instaliraju, jednostavno implementiraju u postojeću infrastrukturu i fleksibilno prilagođavaju zahvaljujući geonavigaciji.

Mogućnost integracije

Jedinstven softver obezbeđuje sistemsku integraciju bez teškoća. Vozila se lako povezuju sa drugim aplikacijama i mogu da se prebacuju između ručnog i automatskog režima kretanja.

Skalabilna

Rešenja za automatizaciju su celovit sistem za pojedinačna i kompletna rešenja i mogu se sukcesivno proširivati i prilagođavati. Nove putanje i stanice se brzo dodaju.

Efikasna u pogledu troškova

Povećana produktivnost 24/7, mala stopa grešaka i nezgoda, opadajući troškovi usled štete, kao i brz povraćaj investicije omogućavaju efikasno smanjenje troškova.

Fleksibilnost

Linde na bazi široke palete vozila i tehnologije navigacije, za koju nije potrebna dodatno instalirana infrastruktura, nudi fleksibilna i skalabilna rešenja za automatizaciju.

Tehnologija automatizacije se bez teškoća može uklopiti u postojeće standardne IT sisteme i logističku infrastrukturu. Pritom tehnologija omogućava direktnu komunikaciju sa aplikacijama kao što je Enterprise Ressource Planning (ERP) ili sa sistemom za upravljanje skladištem.

U svrhu efikasnog i bezbednog ukupnog procesa, sistem koordiniše po potrebi i interakciju sa kliznim kapijama, automatima za pakovanje, transportnim trakama ili proizvodnim mašinama. Osim toga postoji mogućnost da se u tehnologiju ubace ili se sa njom povežu bilo kakve aplikacije.

Paleta rešenja sa automatizovanim uređajima seže od snabdevanja proizvodnih linija ili stanica za pakovanje jednostavnim logističkim kompozicijama i niskopodiznim vozilima preko skladištenja pomoću visokopodiznih vozila pa do rukovanja materijalom u visokoregalnim i uskohodničnim skladištima uključujući registrovanje nosača tovara putem bar koda ili RFID oznaka.

Maksimalno fleksibilno sa geonavigacijom

Pet prednosti geonavigacije

 • Umrežena:Paleta seže od primena bez veze sa sistemom do umrežavanja sa sistemima u pogonima, mašinama i postrojenjima.
 • Bezbedno:Obimna oprema poput skenera i kamera i pri mešovitom načinu rada garantuje bezbednost saobraćaja.
 • Jednostavno:Inovativnoj geonavigaciji nije potrebna skupa infrastruktura.
 • Fleksibilno:Rute i referentne tačke se u najkraćem roku mogu prilagoditi izmenjenim uslovima primene.
 • Transparentno:Sistem generiše dragocen podatkovni materijal, pomoću kojeg se produktivnost logističkih procesa može precizno optimizovati.

Automatizacija presudno zavisi od odgovarajuće tehnologije za navigaciju vozila. Ako je za to potrebno skupo prilagođavanje infrastrukture, to često prevazilazi troškovni okvir. Prilagođavanje novim procesima ili izmena procesa bi takođe trebalo da se obavi što je moguće brže i bez komplikacija.

Geonavigacija kompanije Linde se lako integriše u postojeća skladišna ili proizvodna okruženja. Ona se orijentiše prema postojećim fiksnim tačkama u prostoru. U tu svrhu se okruženje jednom evidentira u obliku karte, prečisti za potrebe navigacije i zatim se određuju rute. Autonomni viljuškari koriste kartu za određivanje svog položaja u prostoru. U tu svrhu oni u realnom vremenu porede referentnu kartu sa strukturama koje laser navigacije trenutno registruje.

Izmene u strukturi prostora ili nove rute se kasnije mogu jednostavno i brzo prilagoditi u sistemu. Radi dodatne fleksibilnosti, korisnici se u svakom trenutku mogu prebaciti na ručni režim kretanja i izvesti dodatne manevre. Osim toga se tako može individualno reagovati na odgovarajuću situaciju opterećenja.

Linde omogućava preduzećima nekomplikovan početak pomoću „Proof of Concept“ (PoC). Pritom se jedno vozilo za jednu jednostavnu primenu uz pomoć stručnjaka kompanije Linde kao primer implementira u tok materijala. Na taj način preduzeća bez velikih troškova mogu da iskuse prednosti automatizacije u svrhu sopstvenog stvaranja nove vrednosti.

Automatizovana vozila kompanije Linde u proizvodnoj hali

Linde nudi pouzdano rešenja za automatizaciju, koje pomaže klijentu da optimizuje interne tokove materijala i značajno snizi troškove.

Efikasnost u pogledu troškova

Sa jedinstvenim sistemom uz korišćenje geonavigacije, obimnog znanja iz oblasti unutrašnje logistike i veliku raznovrsnost proizvoda, rešenja za automatizaciju kompanije Linde pomažu pri optimizaciji tokova materijala u preduzećima i shodno tome pri smanjenju troškova.

Pre svega usled otpadanja infrastrukturnih mera i jednostavne implementacije, preduzeća već pri instalaciji tehnologije za automatizaciju mogu da uštede. Pritom velike uštede kod ukupnih troškova rada obezbeđuju trenutan povraćaj investicije (ROI).

Osim toga automatizacija obezbeđuje manju štetu po osoblje, robu i infrastrukturu, te bolji kvalitet transporta, pouzdanost, produktivnost i iskorišćenje. Pre svega zbog uštede na troškovima za povrede osoblja i materijalnu štetu se znatno smanjuju ukupni troškovi rada.

Bezbednost

Preduzeća profitiraju od visokih standarda kompanije Linde na području bezbednosti, pouzdanosti i učinka MATIC vozila. Ona su bazirana na proverenim Linde vozilima, koja se dopunjavaju komponentom automatizacije.

Razrađeni sistem upravljanja bezbednošću od senzora, 3D kamera, optičkih i zvučnih alarmnih uređaja kao i prekidača za isključenje u slučaju nužde osigurava da autonomna vozila ne oštećuju regale, nosače robe i samu robu. Robotskim vozilima se osim toga u svakom trenutku može upravljati ručno. Ako neka osoba aktivira upravljačku jedinicu, ova odmah zaustavlja automatski režim rada. Na taj način se uređaj u slučaju nužde može brzo pomeriti iz opasne zone ili koristiti za zadatak van okvira automatizovanog radnog ciklusa.

Na taj način se poboljšavaju pouzdanost i kvalitet isporuke uz istovremeno povećanje bezbednosti rada u skladištu. Obimna servisna mreža kompanije Linde takođe je na raspolaganju i garantuje visoku raspoloživost sistema i vozila, u svakom trenutku.

Bezbednosne karakteristike

Primarno:

 • Visok stepen bezbednosti (stepen učinka D)
 • Bezbednost 360° oko vozila u visini tla
 • Polje za upozorenje i zaustavljanje koje prilagođava brzinu i traku
 • Dodatni dugmići za slučaj nužde

Sekundarno:

 • Detekcija visine
 • Adaptivna brzina kretanja zavisna od rastojanja prepreka
 • Automatski nastavak kretanja posle uklanjanja prepreke
 • Jednostavno prebacivanje u ručni režim rada dodirivanjem rude
 • Osvetljenje pomoću BlueSpot-a

Rukovanje teretom:

 • Senzor za detekciju tereta ispod viljušaka i iznad tereta
 • Senzor za detekciju tereta putem bar koda (1D i 2D) ili RFID oznaka
 • Automatski sistem otkačinjanja (P-MATIC)

Raznovrsnost proizvoda

Sa visoko podiznim i niskopodiznim vozilima, tegljačem, podiznim vozilima sa protivtegom i visoko funkcionalnim uređajem za uske hodnike, automatizovana paleta MATIC pokriva 80 posto svih zadataka rukovanja u oblasti proizvodnje i logistike u skladišti.

C-MATIC kompanije Linde Material Handling

C-MATIC - podvozni tegljač

 • Transport lakih proizvoda do proizvodne linije
 • Transport kompleta do linije za montažu
 • Odlaganje korisnik materijala na otpad

P-MATIC iz kompanije Linde Material Handling

P-MATIC tegljač

 • Transport teških proizvoda do proizvodne linije
 • Primene logističkih kompozicija
 • Odlaganje korisnik materijala na otpad

Na stranu sa proizvodima
T-MATIC iz kompanije Linde Material Handling

T-MATIC niskopodizna vozila

 • Transport na velika rastojanja
 • Isporuka u područja pripreme za slanje
 • Transport prekomerno dugačkih tovara

Na stranu sa proizvodima
L-MATIC kompanije Linde Material Handling

L-MATIC visokopodizna vozila

 • Prihvat i skladištenje na malim visinama
 • Od transportne trake do mašinskog komisioniranja
 • Rukovanje paletama i rešetkastim kutijama

Na stranu sa proizvodima
L-MATIC HD kompanije Linde Material Handling

L-MATIC HD

 • Srednje spremište sa liftom
 • Transport tereta od skladišta do mašine
 • Rukovanje rešetkastim kutijama i transportnim kontejnerima

L-MATIC AC iz kompanije Linde Material Handling

L-MATIC AC visokopodizna vozila sa protivtegom

 • Prihvat i skladištenje na malim visinama
 • Od skladištenja i vađenja iz skladišta do transportnih traka
 • Rukovanje zatvorenim paletama, paletnim korpama ili rešetkastim kutijama

Na stranu sa proizvodima
K-MATIC iz kompanije Linde Material Handling

K-MATIC viljuškari za uske hodnike

 • Skladištenje i vađenje iz skladišta u uskim hodnicima na velikim visinama
 • Modularni sistem elemenata
 • Kompletno rukovanje paletama

Na stranu sa proizvodima

Bezopasno kroz uski prolaz

Sistem asistencije za bezbednost u prolazima (GSA) pomaže u smanjenju oštećenja okolne opreme tako što viljuškar svoje kretanje prilagođava prostornim okolnostima u skladištu.

Saznajte više

Linde navigacija za skladišta

Uski putevi i velike visine podizanja – skladište sa uskim prolazima je povoljno za kompaniju, ali postavlja visoke zahteve pred vozila i operatere. Linde navigacija za skladišta pomaže i znatno povećava produktivnost.

Saznajte više