OPŠTI USLOVI PRODAJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

PRIVREDNOG DRUŠTVA EKOTEHNIKA VILJUŠKARI D.O.O. VRČIN

1. OSNOVNE ODREDBE

1.1. Ovi uslovi su sastavni deo svakog kupoprodajnog ugovora koji se zaključuje između kompanije EKOTEHNIKA VILJUŠKARI DOO VRČIN, sa sedištem u Beogradu – Vrčin, ul. Moše Pijade br. 17b, matični broj 17159666, PIB: 100008297, kao prodavca (u daljem tekstu: prodavac) i kupca (u daljem tekstu: kupac) (obe strane zajednički označene kao: stranke).

1.2. Odstupanja od Uslova i pravila moguća su samo u pismenoj formi, po pravilu zaključenjem pismenog ugovora o kupoprodaji između strana.

2. ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

2.1. Ugovor se zaključuje kada kupac prihvati ponudu prodavca ili predlog za zaključenje kupoprodajnog ugovora (u daljem tekstu: ponuda) ili kada prodavac prihvati kupčevu protiv-ponudu ili kontra-predlog (u daljem tekstu: protiv-ponuda), ili kada stranke potpisuju pismeni ugovor o kupovini (u

daljem tekstu: ugovor o kupoprodaji). Ponuda prodavca važi 10 dana.

2.2. Promotivni materijali poput ilustracija, opisa, dizajna i cenovnika nisu obavezna ponuda prodavca i služe samo predstavljanju robe prodavca. Samo potvrđena ponuda ili potpisani ugovor obavezujuće su za stranke.

2.3. Prihvatanje ponude ili nacrta ugovora o kupovini koji bi sadržali rezerve, ograničenja ili druge promene ponude, nacrta ugovora o kupoprodaji ili ovih Uslova i odredbi znači odbijanje ponude i smatra se protiv-ponudom.

3. CENA I PLAĆANJE

3.1. Cena se dogovara kada druga strana prihvati ponudu.

3.2. Sve cene su „franko magacin prodavca“ u prostorijama prodavca u Beograd – Vrčin, ul. Moše Pijade br. 17b.

3.3. Sve cene su bez poreza na dodatu vrednost (PDV). PDV-u po zakonskoj stopi dodaje se kupoprodajnoj ceni. Kupoprodajna cena plaća se unapred, ukoliko se strane pismeno ne dogovore drugačije, što će biti definisano Ugovorom o kupoprodaji.

3.4. Račun treba da stigne u roku od 15 dana od datuma računa.

3.5. Pošiljka na rate: Kada se roba isporučuje u pošiljkama, kupac će posebno platiti za svaku pošiljku ako se dogovori da se roba plaća nakon isporuke. Ako se desi da deo deo pošiljke odudara od kupoprodajnog ugovora, kupac može odbiti plaćanje samo za neusaglašeni deo pošiljke.

3.6. Osporena faktura: Ako kupac ospori celu fakturu ili bilo koji njen deo, mora dostaviti pismeno obaveštenje prodavcu u vezi sa spornim iznosom i razlozima osporavanja najkasnije u roku od tri (3) dana od prijema fakture. Propust kupca da blagovremeno obavesti prodavca o bilo kom sporu predstavlja odricanje od potraživanja kupca. Ako kupac ospori samo deo fakture, kupac mora platiti nesporni deo fakture.

3.7. Suspenzija prava: Prodavac može da obustavi isporuku ako plaćanje bilo koje fakture kasni više od pet (5) dana. Prodavac takođe može da obustavi isporuke ako je kupac nesolventan ili ako je protiv kupca pokrenut stečajni postupak.

3.8. Zadocnjenje u plaćanju: Na zakasnele isplate plaća se zakonska zatezna kamata, saglasno Zakonu o zateznoj kamati (”Sl. glasnik RS” 119/2012).

4. ISPORUKA, PRELAZ RIZIKA, KOLIČINE, STAVLJANJE U FUNKCIJU PROIZVODA

4.1. Isporuka, naslov, rizik od gubitka: Ako se ugovorom o kupovini ne dogovori drugo mesto isporuke, prodavac ispunjava svoju obavezu isporuke robe, ako omogućava kupcu da preuzme robu u skladištu prodavca („magacin prodavca"). Rizik od gubitka ili oštećenja prelazi na kupca kada se roba isporuči kupcu. Ako kupac kasni sa preuzimanjem isporuke, rizik od gubitka ili oštećenja prelazi na kupca nakon isteka vremena isporuke. Vlasništvo prelazi na kupca tek nakon što kupac izmiri kupoprodajnu cenu i ostale finansijske obaveze (zadržavanje vlasništva).

4.2. U slučaju da je dogovorena isporuka “isporuka u mestu”, rizik prelazi na kupca čim roba stigne na adresu kupca i bude spremna za istovar.

4.3. U slučaju da se pošiljka vrši poštom, prenošenje rizika nastaje predajom paketa pošti ili službi za dostavu paketa.

4.4. Ako se roba isporučuje u skladištu prodavca, prodavac će obezbediti tehnička sredstva za utovar robe u vozilo kupca. Ako se roba isporučuje bilo gde drugde, kupac će obezbediti tehnička sredstva za istovar robe.

4.5. Kupac ima pravo da od prodavca zatraži pružanje tehničke pomoći servisera tokom isporuke robe od špeditera (istovar tereta i skladištenje). U tim slučajevima, prodavac će fakturisati kupcu rad svog serviera po ceni koja se primenjuje za operativno održavanje, i nadalje tarifu za kilometražu koju naplaćuje prodavac u slučaju popravki kamiona (uzimajući u obzir vrstu vozila koje se koristi - automobil, kombi, kamion, ...).

4.6. Svaki viljuškar dobiće sledeće dokumente na srpskom jeziku:

- sertifikat o usaglašenosti,

- uputstvo za upotrebu na srpskom jeziku,

- servisnu knjižicu.

4.7. Prodavac može izvršiti delimične isporuke.

4.8. Ako je dogovoreno fiksno vreme isporuke (tj. ne očekivano vreme isporuke), vreme isporuke počinje da teče prvog dana nakon zaključenja ugovora o kupovini. Ako se rok isporuke završava neradnim danom, datum isporuke biće sledeći radni dan.

4.9. Prodavac ima pravo na isporuku robe, a kupac je dužan da je preuzme pre dogovorenog vremena isporuke.

4.10. Dostava robe evidentira se u Protokolu isporuke. Manji nedostaci, koji ne ometaju uobičajenu upotrebu, nisu razlog za neprihvatanje robe. Kupac mora ove nedostatke zabeležiti u Protokolu preuzimanja, a prodavac će preduzeti sve neophodne mere za njihovo brzo otklanjanje.

4.11. U slučaju da kupac iz razloga na svojoj strani do kraja roka isporuke, ne preuzme robu ili njen deo, kupac je u zakašnjenju. U slučaju isporuke u skladištu prodavca („fabrika“) ili ako kupac nije spreman za preuzimanje dobara na lokaciji kupca duže od 5 dana nakon što je roba spremna za isporuku i kupac je o tome obavešten, prodavac može naplatiti razumnu skladišnu naknadu u iznosu od 0,5% vrednosti robe dnevno. Ako kupac ne preuzme robu u dogovorenom roku, prodavac može odustati od ugovora nakon što je kupcu dao dodatno vreme da preuzme robu. Ako je iz okolnosti jasno da kupac ne namerava da preuzme robu, prodavac može da odustane od ugovora, a da kupcu ne da dodatno vreme da preuzme robu, s pravom da potražuje naknadu prouzrokovane štete od strane kupca.

4.12. Prodavac nije dužan da isporuči robu, sve dok kupac ne plati akontacije za ugovorenu kupoprodajnu cenu i dok se ne izmire sve dospele novčane obaveze kupca prema prodavcu.

4.13. Kupac ima pravo da od prodavca zatraži obuku rukovaoca i osoblja za održavanje. Ove usluge će ugovoriti servisni centar prodavca uz plaćanje razumne naknade koja se naplaćuje za slične usluge. Prodavac će izdati kupcu pismenu potvrdu o obuci u skladu sa ovim paragrafom.

5. VIŠA SILA/KAŠNJENJA

Vreme isporuke će se na odgovarajući način produžiti u slučaju nepredvidivih ograničenja (npr. štrajkovi, mere državnih organa i sve druge nepredvidive okolnosti koje se smatraju višom silom), koji su nastali nezavisno od prodavca i utiču na isporuku robe. Ovo važi i ako takve okolnosti nastanu od strane dobavljača prodavca. Prodavac će obavestiti kupca o početku i kraju takvih prepreka bez nepotrebnog odlaganja nakon što dobije informacije o njihovom postojanju. Vreme isporuke se produžava za vreme trajanja ovih prepreka. Prodavac se istovremeno obavezuje da će učiniti sve da robu isporuči kupcu u najkraćem mogućem roku.

6. ZADRŽAVANJE VLASNIŠTVA

6.1. Kupac stiče pravo svojine na robi samo potpunom uplatom kupoprodajne cene sa PDV-om, a u slučaju zadocnjenja u plaćanju, takođe plaćanjem zateznih kamata. Dakle, roba ostaje vlasništvo prodavca do potpune isplate svih finansijskih obaveza kupca u odnosu na prodavca.

6.2. Tokom trajanja zadržavanja vlasništva, prodavac takođe ima pravo da kontroliše kako se roba koristi i održava. Kupac je dužan da omogući pregled od strane prodavca.

6.3. Tokom trajanja zadržavanja vlasništva, kupac je dužan:

- da robu održi u ispravnom stanju i izvrši neophodne popravke i održavanje od strane ovlašćenog servisnog centra,

- da robu ne založi, otuđi ili da ne omogući upotrebu od strane treće lice bez prethodnog pismenog odobrenja prodavca,

- da bez odlaganja obavesti prodavca o izvršenju ili drugim merama trećeg lica u vezi sa imovinom prodavca, uključujući vršenje prava zadržavanja od strane treće strane u vezi sa robom i uklanjanje takvih mera o svom trošku.

6.4. U slučaju da kupac kasni sa plaćanjem tokom trajanja zadržavanja vlasništva, prodavac ima pravo da zahteva od kupca:

- da kupac ne sme da koristi robu ili njen deo i / ili

- da je kupac dužan da preda robu ili njen deo prodavcu

radi osiguranja potraživanja prodavca.

6.5. Ako kupac ne plati kupoprodajnu cenu ni nakon pismenog podsetnika prodavca ili ne izmiri bilo koje druge finansijske obaveze po ugovoru o kupovini, prodavac ima pravo da preuzme robu, a da bi to učinio, prodavac ima pravo da uđe sa svojim zaposlenima ili ovlašćenim predstavnicima sa svim potrebnim i odgovarajućim prevoznim sredstvima u prostorije koje kupac koristi ili na druga mesta gde se može naći roba na koju se odnosi pravo zadržavanja vlasništva, radi prikupljanja robe, a kupac je dužan da prodaocu pruži svu potrebnu saradnju za njegovo preuzimanje od strane prodavca. Sve troškove takvog prikupljanja robe od strane prodavca snosi kupac.

7. POVRAT PROIZVODA

Kupac nema pravo na vraćanje robe. Stranke se mogu isljučivo sporazumno dogovoriti o vraćanju robe, ali samo ako se roba ne koristi, nije oštećena i u originalnom pakovanju, a svi troškovi rukovanja, dodatni rad i izgubljena dobit se plaćaju.

8. PRAVA ZBOG NEISPRAVNIH PERFOMANSI

8.1. Prodavac je odgovoran za nedostatke koje roba ima u trenutku prelaska rizika oštećenja robe na kupca. Za nedostatke, koje roba ima nakon prelaska rizika, prodavac je odgovoran ako su ti nedostaci nastali kršenjem njegovih obaveza. Kupac je dužan da proveri stanje i kvaliet isporučene robe bez odlaganja.

8.2. Očigledne nedostatke koji se mogu otkriti tokom preuzimanja, kupac će zabeležiti u Protokolu preuzimanja. Kasnije tvrdnje o očiglednim nedostacima neće se uzimati u obzir. Ovo se odnosi i na količine isporučene robe.

8.3. U slučaju drugih nedostataka, kupac ima pravo da ostvari prava iz neispravnih performansi bez ikakvog odlaganja nakon njihovog otkrivanja i to dostavljanjem pisanog obaveštenja na adresu prodavca, sa detaljnim opisom nedostataka, uz prilaganje dokaza kojima raspolaže i uz pozivanje prodavca da pregleda robu i popravi nedostatke u razumnom vremenskom roku.

8.4. Roba za koju je podneto obaveštenje o nedostacima iz prethodne tačke, skladišti se odvojeno do namirenja potraživanja, a svako odlaganje ove robe, koje bi zakomplikovalo ili onemogućilo verifikaciju utvrđenih nedostataka, nedopustivo je bez prethodnog pristanka prodavca. Kršenje ove obaveze rezultira gubitkom prava iz odgovornosti za nedostatke ili garancijom.

8.5. Prodavac zadržava pravo da pregleda status robe na mestu gde se nalazi.

8.6. Prodavac nije odgovoran za nedostatke robe:

a) u slučaju promena ili prilagođavanja robe bez prethodne saglasnosti prodavca,

b) u slučaju upotrebe, skladištenja, transporta ili održavanja robe suprotno uputstvima za upotreba i ugovoru o kupovini,

c) uzrokovane uobičajenim habanjem,

d) izazvane neispravnim ili prekomernim opterećenjem ili

upotrebom robe,

e) izazvane od strane trećih lica.

8.7. Ako je potraživanje legitimno, prodavac je dužan da kupcu odobri odgovarajući popust od nabavne cene ili da otkloni nedostatke popravkom robe ili isporuči drugu robu bez nedostataka.

9. GARANCIJA I GARANTNI SERVIS

9.1. Prodavac preuzima odgovornost za kvalitet isporučene robe u periodu od 12 meseci. Garancija počinje da važi od datuma isporuke robe kupcu.

9.2. Garancija ne pokriva očigledne nedostatke, potrošni materijal (posebno gume, pogonske i vodeće točkove, sijalice i slične delove koji su istrošeni u normalnom radu itd.) i nedostatke navedene u paragrafu. 8.6 ovih Uslova i odredbi.

9.3. Kupac je dužan da svoja prava iz garancije ostvari odmah (tj. najkasnije za 8 dana) nakon što otkrije nedostatke, a najkasnije do isteka garantnog roka.

9.4. Tokom trajanja garantnog perioda, kupac je dužan da izvrši operativno održavanje i tehničke preglede robe o svom trošku preko ovlašćenog servisnog centra poštujući uslove utvrđene uputstvom za održavanje.

9.5. Kupac će čuvati dokumentaciju o izvršenim servisnim pregledima i popravkama garancije (npr. kopije obrazaca za narudžbinu ili potvrde u servisnoj knjižici), koju kupac na njegov zahtev dostavlja serviseru u slučaju da se radi o popravci u garantnom roku.

9.6. U toku garantnog roka za robu se mogu koristiti samo originalni potrošni materijali (rezervni delovi itd.).

9.7. Nepoštovanje obaveza utvrđenih u tačkama 9.3, 9.4, 9.5 ili 9.6 ima za posledicu gubitak garancijskih prava.

9.8. U slučaju da kupac kasni sa plaćanjem bilo kakvih finansijskih obaveza prema prodavcu, ovlašćeni servisni centar može odbiti obavljanje daljih servisnih intervencija ili zatražiti avansno plaćanje za obavljanje svojih usluga.

10. ODGOVORNOST ZA ŠTETU I SANKCIJE

Odgovornost prodavca za štetu nastalu kršenjem obaveza iz kupoprodajnog ugovora ograničena je na iznos kupoprodajne cene. Isključeno je pravo kupca na izgubljenu dobit.

11. USTUPANJE PRAVA

11.1. Kupac ne može ustupiti bilo prava ili obaveze prema ovim Uslovima i odredbama ili bilo kom kupoprodajnom ugovoru, bez prethodne pismene saglasnosti prodavca.

11.2. Kupac neće realizovati bilo kakve svoje obaveze prema prodavcu, podnošenjem protivtužbe.

12. NEPOŠTOVANJE UGOVORA I RASKID

12.1. Ako roba još nije isporučena, kupac ima pravo da odustane od kupoprodajnog ugovora u roku od 30 dana od njegovog zaključenja i ako prodavcu plati naknadu u iznosu od 20% od kupoprodajne cene (+ PDV). Ako je predmet ugovora o kupovini viljuškar, koji se proizvodi prema potrošačkim opcijama (PO), dodaće se troškovi tih adaptacija prema PO zajedno sa troškovima uklanjanja PO iz viljuškara.

12.2. Ako kupac u značajnoj meri prekrši odredbe Ugovora ili ovih Uslova, prodavac ima pravo da odustane od ugovora. Kao bitna povreda odredbi Ugovora od strane kupca, posebno se smatra:

a) ako kupac kasni sa plaćanjem bilo koje finansijske obaveze duže od 15 dana, ili

b) ako je podnet predlog za pokretanje prethodnog stečajnog postupka ili postupka stečaja c) postoje indicije koje ukazuju da kupac neće moći da ispuni svoje obaveze.

12.3. U slučaju otkazivanja, raskida ili isteka bilo kog kupoprodajnog ugovora, Uslovi i odredbe u vezi sa poverljivošću, ostaju na snazi nezavisno od otkaza, raskida ili isteka Ugovora.

13. POVERLJIVOST

13.1. Kako tokom, tako i nakon prestanka Ugovora o kupoprodaji, stranke će tretirati kao poverljive sve informacije koje su pribavljene od strane koja otkriva podatke, kao i sve informacije koje je stranka koja obelodani sastavila ili generisala u skladu sa kupoprodajnim ugovorom za stranu primaoca, uključujući, ali bez ograničenja poslovne informacije, proizvodne informacije, tehničke podatke, crteže itd., informacije o dobavljačima, kupcima, uslovima isporuke i uslovima prodaje i ostalim komercijalnim uslovima, osim ako su takve informacije javno dostupne.

13.2. Ne smatraju se poverljivim informacijama, informacije: (i) koje su ili postaju opštepoznate javnosti, bez krivice od strane primaoca; (ii) otkriju se primaocu, bez obaveze poverljivosti, od strane treće strane koja ima pravo na takvo obelodanjivanje; (iii) je bila primaocu ranije poznata, bez obaveze čuvanja poverljivosti, koja se činjenica može dokazati dokumentima koji su u posedu stranke od pre datuma zaključenja Ugovora o kupoprodaji; (iv) koja je nezavisno razvijena od strane primaoca ili njenih predstavnika, što dokazuje pismena evidencija, bez upotrebe poverljivih podataka obelodanjivača; ili (v) mora biti obelodanjeno zakonom, pod uslovom da će stranka koja je obavezna da zakonski obelodani informacije odmah savetovati stranku porekla o bilo kom zahtevu da se takvo obelodanjivanje omogući stranci porekla da dobije zaštitni nalog i pomogne stranku porekla, pri tome.

14. OBAVEŠTENJA

Sva obaveštenja i saopštenja koja se daju u skladu sa ovim Uslovima i odredbama biće u pisanom obliku i smatraće se dostavljenim tri dana nakon dostavljanja preporučenom poštom, adresirana strankama na adrese navedene u ponudi, potvrdama ili Ugovoru o kupovini ili poslata e-poštom na adrese koje su strane koristile tokom pregovora ili tokom izvršenja Ugovora o kupovini.

15. IZDVOJIVOST NEVAŽEĆIH ODREDBI

U slučaju da bilo koju odredbu Ugovora o kupovini ili ovih Uslova i odredbi, sud ili bilo koji administrativni organ smatraju nevažećom ili neizvršivom, takva odredba je bez uticaja na važnost ili izvršivost ostalih odredbi Ugovora ili Uslova. Strane će takvu odredbu zameniti drugom odredbom koja ima isti ili najsličniji ekonomski efekat.

16. REŠAVANJE SPOROVA

Obe strane teže da postignu prijateljsko rešenje mogućeg spora koji bi mogao nastati na osnovu zaključenog kupoprodajnog ugovora. Ako stranke ne uspeju da sporazumno reše spor, nadležan je Privredni sud u Beogradu.

17. IZMENE I DOPUNE

17.1. Prodavac zadržava pravo da u bilo kom trenutku izvrši bilo kakve izmene i dopune ovih Uslova i odredbi. Takve izmene i dopune imaće dejstvo:

(i) na sve ponude, potvrde i ugovore o kupoprodaji koje se odnose na takve izmenjene ili izmenjene Uslove i odredbe od datuma takve ponude, potvrde ili ugovora o kupovini, i

(ii) na bilo koji postojeći ugovor o kupovini u trideset (30) dana od dana kada Prodavac obavesti kupca o takvim izmenama ili dopunama, osim ako kupac nije obavestio prodavca u roku od trideset (30) dana da se tome protivi.

17.2. Kopija Uslova i odredbi prilaže se Ugovoru o kupovini i iste potpisuju obe strane. Uslovi predstavljaju sastavni deo Ugovora o kupovini i obavezujući su za obe strane. Ako je kupoprodajni ugovor zaključen razmenom e-maila strana (ponuda, prihvatanje), slanje Uslova i odredbi od strane prodavca kupcu imaće isti efekat kao potpisivanje papirne kopije Uslova i odredbi od strane zabave.

Ovi Uslovi su usvojeni i objavljeni na web stranici prodavca www.ekotehnika.rs, dana 27.10.2020. godine, a primenjivaće se počev od 2.11.2020. godine. prihvatanje, slanje Uslova i odredbi od strane prodavca kupcu imaće isti efekat kao i potpisivanje strana na štampanoj kopiji Uslova i odredbi.