Optimizacija interne strukture flote

Flota po meri
Viljuškari Linde pri radu u skladištu

Ko želi da celovito optimizuje tok materijala unutar pogona, potrebna mu je flota podnih transportera po meri. Vozila ne treba da se preopterete, ali ni da budu nedovoljno iskorišćena, već treba da pružaju maksimalno moguću efikasnost i raspoloživost. Međutim, zahtevi u pogledu toka materijala rastu, na primer zbog velikog pritiska na troškove i izmenjenih logističkih struktura.

Shodno tome, projektanti moraju da uzmu u obzir brojne faktore, kada usavršavaju postojeću flotu ili žele da investiraju u novu flotu. Pored troškova nabavke vozila, i troškovi za osoblje, energiju i održavanje utiču na ukupnu računicu. Osim toga, buduće promene u preduzeću igraju ulogu kod ponovnog projektovanja tokova materijala. Šta se na primer dešava, ako je za izmenjen obim posla potrebno samo još četiri umesto pet viljuškara?

Za celovitu analizu svih faktora Linde nudi obimno savetovanje. Ona seže od analize i simulacije do novog koncepta flote. Stručnjaci osim toga pomažu preduzećima pri uvođenju novog koncepta.

Savetovanje u vezi sa optimizacijom flote

Prilikom analize na licu mesta stručnjaci kompanije Linde detaljno analiziraju celu strukturu unutrašnje logistike i flote. Pritom se ne koncentrišu samo na vozila, već analiziraju sve tokove procesa. Podatke o floti poput radnih sati i prevezenih rastojanja analiziraju pomoći odgovarajućeg softvera. Stručnjaci na temelju dobijenih informacija kreiraju nov koncept flote, koji je urađen tačno po meri specijalnih potreba u oblasti unutrašnje logistike. Posle faze projektovanja se novi koncept realizuje zajedničkim snagama.

U sklopu optimizacije flote od strane kompanije Linde Material Handling stručnjaci kompanije Linde detaljno analiziraju trenutnu situaciju i kreiraju nov koncept flote.

Do savršene flote u četiri koraka

1. Analiza

Analiza strukture unutrašnje logistike i flote predstavlja početak. Naši stručnjaci posmatraju stanje vozila, kao i potrošnju energije, iskorišćenost, primenu i troškove servisiranja. Za to je između ostalog na raspolaganju test učinka sa sertifikatom TÜV za viljuškare i skladišnu tehniku.

2. Simulacija

Softver za projektovanje i simulaciju kompanije Linde čini vidljivim potencijale za optimizaciju. Time se olakšava precizno ponovno projektovanje skladišnih prostorija i flote.

3. Koncept flote

Uvek odgovarajuće vozilo sa odgovarajućim vozačem na odgovarajućem mestu, to osigurava nov koncept flote. Brojni parametri poput osoblja, voznog parka, rastojanja i funkcionalnosti regala integrisani su u rezultat.

4. Uvođenje i provera

Naši stručnjaci prate uvođenje koncepta. Oni pritom u redovnim intervalima analiziraju procese i po potrebi ih prilagođavaju. Provera reaguje i na ekonomske i sezonske promene, kao i na individualni razvoj preduzeća.

Precizno poređenje troškova vozila

Koji tip vozila proizvodi najmanje troškove u toku toka materijala, na primer pri istovaru kamiona, skladištenja na regalu ili pri komisioniranju na podu? Softver „Fleet Plan“, koji se koristi u toku savetovanja od strane stručnjaka kompanije Linde, daje precizne odgovore na ovo pitanje. U tu svrhu program simulira situaciju klijenta uz mali broj unosa na računaru i zatim izračunava troškove primene za svako vozilo uključujući troškove vozača, potrošnju energije, investicione troškove i ostale faktore. „Fleet Plan“ osim toga pokazuje koliko je vozila potrebno za ceo proces i koji su ukupni troškovi.

Modularni sistem za upravljanje flotom connect: kompanije Linde nudi brojne funkcije za kontrolu pristupa, upravljanje podacima, izveštaje, kontrolu štete i detaljnu analizu korišćenja.

Kontinualna optimizacija flote

Ako je pronađen koncept flote i ako vozila rade, onda treba neprekidno kontrolisati rad i po potrebi optimizovati. U tome vam pomaže Linde connect familija proizvoda, koja umrežava vozila i obuhvatno informiše menadžera flote o njenim logističkim procesima. Alternativno ugovori o punom servisu nude mogućnost da se još više koncentrišete na vaš osnovni posao: U tom slučaju stručnjaci kompanije Linde preuzimaju odgovornost za spremnost kompletne flote vozila za rad.

Profitirajte od obimnog stručnog znanja

Želite da na celovit način optimizujete složene tokove materijala vaših podnih transportera? Iskoristite obimno stručno i empirijsko znanje kompanije Linde.


Kontaktirajte nas